งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ธรรมชาติของดินและปุ๋ย และการเก็บตัวอย่างดินตามหลักวิชาการ เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินและการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ (ปุ๋ยสั่งตัด) การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในดินด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (KU TEST KIT) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด และนายวีรเชษร์ ภิมาลย์ นักวิชาการเกษตร บรรยายหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักปุ๋ยแบบไม่กลับกองจากเศษใบไม้ และการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เกษตรกร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนและวิชาชีพด้านการเกษตรของตน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผลผลิตและรายได้อย่างถูกต้อง โดยมีกำหนดจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 15 คน

ภาพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย