ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว


   ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการยกเลิกบริการบัญชี @g.lpru.ac.th ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้ทำการย้ายข้อมูลออกไปเก็บยังพื้นเก็บส่วนตัว หรือพื้นที่อื่น โดยตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2565  เมื่อเริ่มระงับและยกเลิกบัญชี @g.lpru.ac.th จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการต่างของทาง Google ได้อีกต่อไป

          การดำเนินการนี้มีผลเฉพาะการใช้บริการภายใต้ @g.lpru.ac.th เท่านั้น

          จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน