รร.สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การปฐมนิเทศอาจารย์พิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์พิเศษ และบุคลากร พร้อมทั้งชี้แจงนโยบาย แนวทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงวางแผนการจราจรสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมมอบนโยบาย

ในการนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีอาจารย์พิเศษเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจาก 6 คณะประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมด 30 ท่าน เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมก้าวสู่ความเป็นสากล และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นนวัตกรที่คิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรมเป็นสำคัญ

 

ภาพ  :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด