งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รร.สาธิต มร.ลป. จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี และคนเก่งของสังคมในอานาคต โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ง และโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ปกครองร่วมการประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ถึง 270 คน