มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจอาจารย์วิทเอก สว่างจิตร อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจอาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์ ณ วัดมงคลวราราม (วัดข้างน้ำ) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวั

ดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด