งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่ายให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และผศ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมดังกล่าว เพื่อนำนโยบายของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในภูมิภาค นำมาประสานความร่วมมือและนำส่งต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน ในอนาคต

ในการนี้ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยได้รับเกียรติจากนายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยนำเสนอนโยบายในการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

นายทศพล ยูปานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME ชี้แจงหลักเกณฑ์ สัดส่วน กระบวนในการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจบนระบบ BDS หรือ (Business Development Service)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business  Development  Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50–80 ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ http://bds.sme.go.th

และนายยศวีร์ สาริวงศ์จันทร์ หัวหน้าส่วนงานบริการข้อมูลและระบบที่ปรึกษา ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs ได้นำเสนอโครงการนำร่อง ONE ID และพัฒนาระบบ Single Sign On ฐานข้อมูลสมาชิกของ สสว. เพื่อขอรับบริการจากภาครัฐ