งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงนาม MOU “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลําปาง”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลําปาง” ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรเกษตรและชีวภาพ พัฒนาความร่วมมือด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป

 

 

ภาพ  :  เกริกฤทธิ์  สิทธิชัย

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ