งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนศ.มรภ.ภาคเหนือครั้งที่ 33 และการจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำนศ.มรภ.ภาคเหนือครั้งที่ 6

นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางบุญรักษา ปัญญายืน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33 และการจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผู้นำนักศึกษากับการพัฒนามหาวิทยาลัย

การจัดการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันรวมทั้งฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบเครือข่ายระหว่างนักศึกษาอันจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและมีความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในด้าน ความสามัคคีของหมู่คณะ ความรับผิดชอบความมีน้ำใจ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของรัฐที่มีนโยบายและเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้จัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานโดยการจัดกิจกรรมเสริมหสักสูตร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาสัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตรา ดุษฏีเมธา นักจิตวิทยาสังคมและบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “บุคลิกภาพและบทบาทการเป็นผู้นำในยุค “New Gen New Normal” และได้รับเกียรติจาก ดร.ชาตรี แมตสี่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมทักษะการทำงานเป็นทีม การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิทศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษา โดยได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ