มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับหมาก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจของเทคนิค ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ของการสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับเด็กปฐมวัย และให้ผู้ปกครองนำความรู้และเทคนิคที่ดีไปใช้ในการเลี้ยงลูกได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน
พร้อมกันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการพัฒนา ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ (IQ EQ) ในเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (บ้านน้ำโท้ง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการอบรมกว่า 45 คน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ ส่งเสริมและพัฒนาด้านความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย รวมถึงครูและผู้ปกครองจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเร่งครัด

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด