งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดลำปางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้รับเกียรติจากนายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์ 

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ