งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6 / 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อรับฟังนโยบายของของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง