มร.ลป.ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า” อำเภอเถิน จังหวัดลําปาง

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า” อำเภอเถิน จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งในฤดูแล้ง ฤดูฝน และฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้ในอนาคต กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการจากประชาชน และหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวข้อง เพื่อนําที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์และศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่แผนการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด