คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. ร่วมกับเทศบาลตำบลเสริมซ้าย จัดการประชุมให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มปศุสัตว์ และการผลิตก๊าซชีวภาพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมกำจัดกลิ่นจากฟาร์มสุกร : ต้นแบบระบบกำจัดกลิ่นแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตในชุมชน ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านความปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์จากฟาร์มปศุสัตว์และการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและฟาร์มปศุสัตว์ การประชุมดังกล่าว มีผู้ประกอบการปศุสัตว์ เกษตรกร และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 คน

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด