งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีน-ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีน-ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. บรรยายในหัวข้อ “นโยบายกระทรวง อว. เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ” พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรเครือข่าย ร่วมนำเสนอแนวทางและโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ อาทิ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation – CLEC ) กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ British Council ประเทศไทย

จากนั้นคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมประชุมวางแผนโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และร่วมอภิปราย (ร่าง) แผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ จะนำส่ง (ร่าง) แผนการดำเนินโครงการต่างๆ ให้ ทปอ.มรภ. และกระกรวง อว. พิจารณาจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการในลำดับต่อไป

 

ภาพ/ข่าว  :  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา