งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมพร้อมนำเสนอ (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามโครงการ บพท.

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการพร้อมด้วยทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ชิดชนก วงศ์เครือ อ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และนายชานุวัฒน์ เต็มแย้ม ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมการประชุมพร้อมนำเสนอ (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ให้การสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่โครงการ “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง” เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน” โปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจากนายจาดุร อภิชาตบุตร ประธานคณะคณะกรรมการ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.ธนภณ วัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตรงตามเป้าหมายและตอบตัวชี้วัดสำคัญภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ในการนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข่าว  :  ศศธร  เครือนันตา