มร.ลป.รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปี 2565 ร่วมกับ CP ALL

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมรับฟังรายงานผลดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และคุณนาตยา นาขยัน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมได้นำข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา และคุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการรายงานพร้อมตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวทางความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโอกาสต่อไป