งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานกรรมการอำนวยการชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ต้อนรับคุณธงชัย บุตรนุชิต คณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE และคณะ โดยตัวแทนนักศึกษาคณะกรรมการชมรมฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเก็บคะแนนในระดับพื้นที่ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมในระดับประเทศ ประจำปี 2565 ต่อไป