งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้การจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

 

ภาพ/ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ