เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายศรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับ อ.ดร.ธรวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทรานอกเหนือจากการประกันตนรูปแบบของประกันสังคม และการดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด