มร.ลป.จัดโครงการเสวนา “การพัฒนาหลักสูตรกับความท้าทาย การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การพัฒนาหลักสูตรกับความท้าทายการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ และ รศ.ดร.พงษ์ หรดาล เป็นวิทยากรให้ความ “รู้เรื่องเปลี่ยนวิกฤตและความเสี่ยงเป็นโอกาศในยุค Next Normal” และ “การและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิตเพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย” การประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ถึง 165 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด