งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

กิจกรรมดังกล่าว จัดระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำของตัวแทนนักศึกษาในการใช้ความพยายาม เสียสละ มานะ อดทน การใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงาน การกระตุ้น การชี้นำและนำทีมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ชมรม ชุมนุม ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะสำคัญ ทั้ง Hard skill และ Soft Skill และเป็นโอกาสอันดีในการรู้จักเพื่อนใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายของผู้นำนักศึกษา และตัวแทนชมรม ขุมนุม

 

โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารโครงการโดยใช้กระบวนการคุณภาพ (PDCA)” และการนำเสนอโครงการ และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “หลักคิดในการเป็นผู้นำนักศึกษา ด้วยการบวนการเรียนรู้ควบคู่การลงมือทำ” โดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นอกจากนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีละการทำงานเป็นทีมของผู้นำนักศึกษา โดย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่วิถีผู้นำองค์กร (Share to success) โดยคุณศุภกร อิทธิสุนธร และคุณชณพร ทุ่งพนา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง