มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อหารือการปรับปรุงมาตรการการใช้พลังทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด