งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล “คนจนเป้าหมาย”พื้นที่อำเภอเถิน และกิจกรรม Kick-off โครงการนำร่อง (Operating model)

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม เวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล “คนจนเป้าหมาย”พื้นที่อำเภอเถิน และกิจกรรม Kick-off โครงการนำร่อง (Operating model) ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ วัดกุ่มเนิ้งบ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลการค้นหา และสอบทานข้อมูลคนจนในพื้นที่อำเภอเถิน จากฐานข้อมูล TPMAP และรายชื่อคนจนที่เพิ่มเติม (Add-on) ระหว่างทาง การนำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพทุน 5 มิติ ของคนจนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเถิน จากระบบ PPP CONNEXT (Practical Poverty Platform) หรือระบบฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนในพื้นที่ ในต้นทุน 5 ด้าน ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนเศรษฐกิจ ทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกรอบการดำเนินงาน “โครงการนำร่อง Operating Model” ในปี พ.ศ.2565 –2566ใน 3 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นสมุนไพร โดยผศ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นป่าชุมชน โดย ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประเด็น Quick-win โดย อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับรายได้ ทักษะคนจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเถิน

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเวทีการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง” และการประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน “โครงการนำร่อง Operating Model” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่อำเภอเถิน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและบูรณาการเชิงระบบอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์ 

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ