งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และอาจารย์เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครูลำปาง ประจำปี 2565  ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยในภาคเช้าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพระภูมิเจ้าที่(พ่อปู่) พระพุทธพิทยาจารย์ และอนุสาวรีย์อาจารย์โอฬาร โรจน์หิรัญ อาจารย์ใหญ่คนแรกของ “วิทยาลัยครูลำปาง”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดิมชื่อวิทยาลัยครูลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง) มีการประกาศใช้”พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518″ พ.ศ. 2519  วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา ในปีพ.ศ. 2529

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏลำปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา  และในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  จนถึงปัจจุบัน