มร.ลป. คว้ารางวัล สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทสถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสรืมการต้านคอร์รัปชั่น จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวรายงาน  ในการนี้ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำ…สุจริต” โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริม เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น