นักศึกษา มร.ลป. สุดยอด 1 ใน 20 ทีม สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตามโครงการ “เด็กอวด(ทำ)ดี”

 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผย ผลการประกวดเข้าโครงการ “เด็กอวด(ทำ)ดี” จากการคัดเลือก 200 ทีมทั่วประเทศ นั้น ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ จังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถเข้ารอบและได้รับการประกาศผล เป็น 1 ใน 20 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ระดับเพชร (รางวัลสูงสุดของโครงการ) โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศจากรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โครงการดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี”
สำหรับสมาชิกในทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ จังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย

1. นายเอกอาทิตย์ ตาใจ ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง ชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ ชั้นปีที่ 2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  ศศธร  เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด