งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. มร.ลป. เข้ารับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ในโครงการ เด็กอวด (ทํา) ดี

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ จังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วยนายเอกอาทิตย์ ตาใจ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้ารับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” (รางวัลระดับเพชร) ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทํา) ดี ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล

พร้อมกันนี้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ราชวงศ์จักรี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสํานึกความเป็นไทยระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ผ่านการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “บทบาทเยาวชนไทยกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยน่ารู้ : ย้อนอดีตวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่ Gen Z” โดย นายกุลชาติ ชัยมงคล วิทยากรจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบ “น้าเน็ก” นายเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ