งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จิตอาสาร มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ประจำวันที่6-5-65

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมินตามโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง”
โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ใบไม้ คัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณถนนถนนแยกคณะครุศาสตร์ จนถึงด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 ภาพ  :  สมาชิกจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าว :  หอมนวล  ศรีริ