งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยาการจัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ เรื่อง “การใช้งานแอปพลิเคชัน CANVA ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะครุศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ