งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร มร ลป. จัดการอบรมหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม กับเทคนิควิธีการแนะแนว เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแบบสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดการอบรมหัวข้อ “โรงเรียนเตรียมวิศวกรรม กับเทคนิควิธีการแนะแนวเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแบบสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาเทคนิคและกลยุธในการแนะแนวหลักสูตรให้น่าสนใจเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาถัดไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดรกันต์ อินทุวงศ์ คณะบดีคณะเทตโนโลยีอุตสาหกรรม มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว