งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน

เมื่อวันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2565 อ.ประสงค์ หน่อแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อ.สมพร ติ๊บขัด อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนรากฐาน ในพื้นที่ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 การอบรมเรื่องการทำยาสระผมและสบู่จากสมะนไพร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่กึ๊ด วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จัดการอบรมเรื่องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายจากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 อบรมเรื่องอบรมเรื่องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในการเพาะเห็ด และระหว่างวันที่ 17- 18 พฤษภาคม 2565 อบรมเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตดอกไม้กระดาษ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งงาม