คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป.ลงนามMOUทางวิชาการสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงฯ

 

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และผศ.นิศากร สุวรรณ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการศึกษาการปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงและพื้นที่เปิด กับบริษัท เฮลตี้ ช้อยซ์ ฟาร์ม จำกัด โดย ดร.ไพรบูลย์ นาคเสน CEO และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม โดย ดร.บริบูรณ์ บุญยู่ฮง ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม

โดย MOU ดังกล่าว มีสาระสำคัญเพื่อ ศึกษาพัฒนา วิจัยการปลูกพืชกัญชงพืชเศรษฐกิจภายใต้ระบบการบริหารจัดการเกษตรแม่นยำสูงและพื้นที่เปิด ตลอดจนสร้างชุดความรู้การปลูกกัญชงในโรงเรือนเกษตรแม่นยำสูงและพื้นที่เปิดให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตพืชกัญชงให้กับผู้ที่สนใจ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางคัทลียา สิงหศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในฐานะตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง และนางสาวปวีณา ศรีบุตรดา ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไทยวิจัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข่าว  :  ศศธร  เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด