งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน 19 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่
1. ปริมาณสารสัมพันธ์ วิทยากรคือ อ.ดร. สุขี สุขดี และ อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
2. นิเวศวิทยา วิทยากรคือ อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
3. สมบัติพื้นฐานของคลื่น วิทยากรคือ ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

ภาพ  :  คณะวิทยาศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ