งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Zoom Meeting) โดยนายประพันธ์ รินผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ให้การกล่าวต้อนรับ

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ที่จะทำการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องในลำดับต่อไป

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ