งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดให้นักศึกษาถ่ายภาพและเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา มร.ลป. จัดให้นักศึกษาถ่ายภาพและเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สามารถลงทะเบียนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องนารีอินทนนท์ ชั้นที่ 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัราชภัฏลำปาง

 

***หมายเหตุ*** 1.นักศึกษาต้องแต่กายชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร