งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

U2T For BCG มร.ลป. ร่วมจัดจำหน่ายสินค้า “กาดนัดชุมชนลำปาง ครั้งที่ 34 มหกรรมสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา พร้อมด้วยผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จังหวัดลำปาง และทีมงาน U2T For BCG ร่วมจัดจำหน่ายสินค้ากาดนัดชุมชนลำปาง ครั้งที่ 34 มหกรรมสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง ณ บริเวณโถงชั้น 1 หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายวรากร เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีร่วมเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้า

การจัดจำหน่ายสิงค้าในครั้งนี้ เป็นโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนและเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการช่องทางการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิดการสร้างงาน การกระจายรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง รวมถึงส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดลำปางมีแหล่งซื้อสินค้าผ้าไทย

ภาพ : อว.ส่วนหน้า จังหวัดลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ