หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง มร.ลป. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มร.ลป. จัดการประชุมระดมสมอง (Focus Group)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง มร.ลป. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภา

Read More