สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล”

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ห

Read more