ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

เมื่อวันที่ 16 มีนาค

Read more

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี

เมื่อวันที่ 15 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0