ประกาศคณะกรรมการ

เดือนตุลาคม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน65

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

    ประกาศคณะกรรมการ

Read More