คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาการเรียนรู้แบบนำตนเอง สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง”

เมื่อวันที่ 18 มกราค

Read more