คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต. จังหวัดลำปาง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 : นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับโรงเรียนบ้านสบลีและโรงเรียนบ้านสันมะเกลือ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และสพฐ.ลำปางเขต 1 – 3 จัดค่ายรักการอ่าน พี่นักศึกษาจิตอาสาสอนน้องอ่านเขียน

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต.จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา จ.ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด