ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0