ขอร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด