โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564