อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศจีน