อธิการบดี มร.ลป. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้างานวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ พื้นที่ จ.ลำปาง