อธิการบดี มร.ลป. รับการรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ครั้งที่ 15