สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น