สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) มร.ลป. บริการวิชาการสาธิตประดิษฐ์ “ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน” ในงาน “ข่วงแก้วเวียงละกอน”