สวท. มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง